PS4 Console/ sound crash, help me

2

Tóm tắt luận văn thạc sĩ truyền thông marketing điểm đến du lịch

Trong bài viết sau đây, Luận Văn 24 xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ truyền thông marketing điểm đến du lịch. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/

Tên đề tài: Truyền thông marketing cho điểm đến du lịch Măng Đen tỉnh Kon Tum: hướng tiếp cận theo mô hình AISAS

1. Tính cấp thiết của đề tài viết thuê luân văn

2. Mục tiêu nghiên cứu


Hệ thống hoá cơ sở lý luận về truyền thông marketing du lịch, mô hình AISAS, và thực tiễn về truyền thông điểm đến.

Thực trạng truyền thông điểm đến Măng Đen trong thời gian qua, đánh giá thành công, hạn chế và các nguyên nhân của hạn chế.

Phân tích tổng hợp mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn cũng như hành vi dự định của du khách mục tiêu của điểm đến du lịch Măng Đen. Từ đó đề xuất giải pháp truyền thông theo hướng tiếp cận mô hình AISAS, thực hiện tốt các bước quyết định liên quan đến hành vi lựa chọn điểm đến du lịch, mang lại hiệu quả, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Măng Đen.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến mô hình AISAS và ồng ghép các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn điểm đến nhằm định hướng cho công tác truyền thông marketing cho điểm đến du lịch Măng Đen tỉnh Kon Tum.

Nghiên cứu thực trạng công tác truyền thông marketing tại điểm đến Măng Đen tỉnh Kon Tu.Dịch vụ du lịch

Nghiên cứu thực trạng công tác truyền thông marketing tại điểm đến Măng Đen tỉnh Kon Tum

Phạm vi nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác truyền thông điểm đến Măng Đen tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2016.

Định hướng truyền thông marketing cho điểm đến Măng Đen tỉnh Kon Tum theo hướng tiếp cận từ các nhân tố quyết định đến hành vi lựa chọn của du khách theo mô hình AISAS từ 2017-2030


4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu định tính: Tổng quan lý thuyết và thừa kế kết quả từ các công trình nghiên cứu trước đây, trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận, thu thập thông tin thứ cấp: Từ sách, báo, tạp chí, báo cáo của Tổng cục Du lịch, báo cáo của Tổng cục Thống kê, báo cáo của Trung tâm thông tin Xúc tiến Du lịch Kon Tum… Tác giả tiến hành phân tích, tổng hợp: Sử dụng các phương pháp phân tích thống kê, phương pháp quy nạp... Tổng hợp thành những vấn đề cốt lõi nhất.

Thu thập dữ liệu sơ cấp: Tiến hành khảo sát thực địa bằng cách phát phiếu điều tra (bảng hỏi) cho 150 du khách đang du lịch tại Măng Đen. Từ đó thực hiện phân tích, thống kê mô tả nhằm nhận diện các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự quyết định, sự cam kết cũng như sự sẵn sàng chia sẻ của khách.

5. Bố cục đề tài

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về truyền thông Marketing điểm đến du lịch và mô hình AISAS.

Chương 2: Thực trạng truyền thông điểm đến Măng Đen.

Chương 3: Giải pháp truyền thông marketing cho điểm đến Măng Đen theo hướng tiếp cận mô hình AISAS.

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Tác giả đã tham khảo các tài liệu chính sau:

- Nhóm tác giả Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Phạm Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái(2011), Giáo trình “Quản trị Marketing định hướng giá trị”, NXB Tài Chính

- Luận án “Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế” năm 2011, Luận án tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Chính trị, Đại học kinh tế Hồ Chí Minh của tác giả Nguyễn Duy Mậu.

- Luận án “Giải pháp phát triển du lịch bền vững Tây Nguyên” năm 2014, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Khoa học xã hội, Viện hàn lâm khoa học Việt Nam của tác giả Nguyễn Đức Tuy.

- Luận văn “Giải pháp truyền thông marketing cho khu vực sinh thái Măng Đen tỉnh Kon Tum” năm 2016, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng của tác giả Lê Đức Tín.https://g.page/luanvan24uytin?share

Tìm hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/
This post was edited 97 days ago by lacazet2k
Store Page
Share
2 comments
PS4 Console/ sound crash, help me
Your Thoughts? Please login to place your opinion. Not a member yet? Register here and now!
160 days ago
I've had this happen numerous times on PS4 - the only fix that seems to work is to close out and restart.
160 days ago
We will have a look on this mission, thanks for reporting it!:)